Loading...
Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

2001 Margaret Street
St. Paul
MN
55119

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Parents Right to Know

PARENT’S RIGHT TO KNOW TEACHER AND PARAPROFESSIONAL QUALIFICATIONS

Under the Every Student Succeeds Act, parents have the right to request information regarding the professional qualifications of their student’s classroom teachers and paraprofessionals. Parents who would like to receive this information should write to the Human Resource Department, Attn: ESSA Teacher Qualifications, Saint Paul Public Schools, 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102-3299. You have the right to ask for the following information about each of your child’s classroom teacher(s).

 • Information about whether the teacher has met state qualification and licensing criteria for the grade levels and subject areas in which the teacher provides instruction;
 • Information about whether the teacher is teaching under emergency or other provisional status through which state qualification or licensing criteria have been waived;
 • Information about whether the teacher is teaching (subjects or content) in which proper certification is held by the teacher.
 • Information about whether the child is provided services by paraprofessionals and, if so, their qualifications.
NIAM TXIV MUAJ CAI PAUB TXOG COV XIB FWB QHIA NTAWV

Raws li txoj cai Every Student Succeeds Act, cov niam txiv muaj cai nug kom paub txog cov xib fwb qhia ntawv uas qhia ntawv rau lawv tus me nyuam thiab cov neeg uas pab tus xib fwb qhia ntawv seb lawv txawj thiab kawm ntawv siab npaum li cas. Cov niam txiv uas xav paub txog tej li hais no muaj peev xwm sau tau ntawv mus rau Human Resource department, Attn: ESSA Teacher Qualifications, Saint Paul Public Schools, 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102-3299. Nej muaj cai nug txog cov nram qab no ntsig txog nej tus me nyuam tus xib fwb qhia ntawv.

 • Kev qhia seb tus xib fwb txawj npaum li cas thiab puas muaj lai xee qhia ntawv raws li lub xeev txoj cai los qhia qib ntawv ntawd thiab qhia yam uas nws qhia.
 • Kev qhia seb puas yog tus xib fwb ntawd los qhia rau lub caij maj ceev es thiaj li tsis tag txawj txawj thiab muaj lai xee raws li lub xeev txoj cai los tau.
 • Kev qhia seb tus xib fwb puas qhia yam uas nws muaj ntawv pov thawj los qhia.
 • Kev qhia seb tus me nyuam puas tau txais kev pab los ntawm cov pab tus xib fwb (paraprofessional). Yog tau no lawv txawj thiab kawm ntawv siab li cas.
Xuquuqda ay Waalidku u leeyihiin inay Ogaadaan Macluumaadka Macallimiinta iyo Shaqaalaha Kale

Sida uu qabo qaanuunka loo yaqaanno "Every Student Succeeds Act" oo micne ahaan ah “Qaanuunka Guusha Arday Walba”, waalidiintu waxay xaq u leeyihiin inay codsan karaan macluumaad ku saabsan xirfadda macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee carruurtooda wax bara. Waalidiinta raba inay helaan macluumaadkan, qoraal ha u soo diraan qaybta shaqaalaynta mas'uulka ka ah oo la dhaho Human Resource Department. Codsigaaga halkan ku soo hagaaji: Attn: ESSA Teacehr Qualifications, Saint Paul Public Schools, 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102-3299. Waxaad xaq u leedahay inaad codsato macluumaadkan hoose ee ku saabsan macallimiinta ilmahaaga wax bara:

 • In macallinka ama macallimaddu buuxiyeen shuruudaha maadada iyo fasalka ay dhigayaan la xiriira ee uu gobolku ka rabo islamrkaana khibrad u leeyihiin maadada ay barayaan.
 • In macallinka ama macallimaddu haystaan oggolaansho ku meel gaar ah inta ay soo buuxinayaan shuruudihii laga rabay ee dhinaca wax barista iyo in laga qaaday ama laga fasaxay shuruudahaas hadda.
 • In macallinka ama macallimaddu ay barayaan maaddooyinka ay u haystaan shatiga islamarkaana takhasuska u leeyihiin.
 • In uu ilmahaagu helo kaalmada macallin-kalkaaliye, iyo weliba nooca waxbarashada kalkaaliyahaas.